دانشنامه بیمه سینا / تعریف بیمه /
قانون جدید بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387  
   
قانون بیمه خدمات درمانی  
   
اصول حاکم برقراردادهای بیمه  
1389/06/28    
بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی  
   
بررسی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران  
چکیده: مطابق با ماده 38 قانون، پیمانکاران در زمرة مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آیند. مطابق با مفاد این قانون، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران موظفند شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه مر بوط به سازمان تامین اجتماعی فراهم نمایند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار (کارفرمایان)، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می گردد. در این مقاله مهمترین مسائل و مشکلات فیمابین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. براساس نتایج این تحقیق، عدم ارسال، ارسال ناقص و یا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی درخصوص ارسال دقیق و جامع اطلاعات مورد نیاز، عدم آگاهی کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران و نیز اعتراض به برخی قوانین موجود درخصوص پیمانکاران (نظیر تعلق جریمه تاخیر به پیمانکاران درصورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به سازمان، نگهداشت 5 درصد از اصل قرارداد بعنوان ضمانت نزد کارفرماو...) ازجمله دلایل اصلی ایجادمسئله ومشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می باشد. کلید واژه ها : بیمه پیمانکاران، قوانین و مقررات، روشهای انجام کار، وظایف متقابل، مسائل و مشکلات.    
محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند  
**گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده الف 30 درصد و راننده ب 70 درصد مقصر هستند. یا اینکه هر یک 50 درصد در وقوع حادثه نقش دارند.    
حوادث ناشی از کار و نحوه بررسی آن  
حوادث ناشی از کار و نحوه بررسی آن از دیدگاه سازمان تامین اجتماعی    
بيمه خرد چیست؟  
   
ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی