تاریخ انتشار: 1391/12/23    تعداد بازدید: 1213

مدیرعامل فولاد مبارکه پیش بینى کرد که قیمت فولاد در سال آینده کاهش یابد .محمدمسعود سمیعى نژاد به مهر گفت: چنانچه قرار است کشور در افق برنامه پنجم توسعه به ظرفیت ۴۰ میلیون تنى در تولید فولاد برسد، برنامه فولاد مبارکه این است که ۴۵ درصد از این ۴۰ میلیون تن را تولید خواهد کرد. به همین دلیل در چند فاز طرح هاى توسعه اى فولاد مبارکه تدوین شده است که شامل طرحهاى توسعه کمى و کیفى مى شود.

وى تصریح کرد: سیاست ما این است که تا پایان برنامه پنجم بتوانیم به ۱۱‎/۸ میلیون تن تولید فولاد خام دست یابیم و در سه فاز سایت فولاد مبارکه، سایت فولاد صبا و فولاد هرمزگان این برنامه ریزى انجام شده است که بر این اساس، تولید فولاد هرمزگان از ۱‎/۶ میلیون تن به ۳ میلیون تن، فولاد صبا از ۷۰۰ هزار تن به ۱‎/۵ میلیون تن و فولاد مبارکه نیز از ۴‎/۶ میلیون تن به ۷‎/۲ میلیون تن خواهد رسید. به گفته سمیعى نژاد، هم اکنون تولید فولاد مبارکه به ۵‎/۴ میلیون تن رسیده که با برنامه ریزى هاى صورت گرفته، قرار است تا پایان سال ،۹۳ به ۷‎/۲ میلیون تن برسیم. در عین حال، به تبع تولید فولاد، توسعه زیرساختها نیز همراه با سیاستگذارى هاى کلان دنبال مى شود تا بتوان توسعه متوازن را تجربه کرد . سمیعى نژاد، تولید محصولات کیفى به خصوص ورق هاى مورد استفاده صنعت خودروسازى را از جمله برنامه هاى فولاد مبارکه دانست و خاطرنشان کرد: امید داریم که بتوانیم از سال آینده بیش از ۷۰ درصد از ورق هاى کیفى را در اختیار خودروسازان قرار دهیم، البته تولید ورق فولاد خودرو، هم اکنون صورت مى گیرد ولى ورق هایى که هم اکنون تولید مى شود، در زیرکارى استفاده مى شود ولى امسال با راه اندازى دو طرح، همین ورق هاى تولیدى زیر، مى تواند در روکارى خودرو نیز استفاده شود.
بازار فولاد در سال آینده
سمیعى نژاد در تحلیل بازار سال آینده فولاد گفت: با توجه به اینکه امسال توانستیم از ظرفیت هایى که ساخته ایم، استفاده کنیم، به نظر نمى رسد سال آینده با مشکل مواجه باشیم، این در شرایطى است که در ابتداى برنامه چهارم در دولت نهم، تولید فولاد نزدیک به ۱۰ میلیون تن بود؛ اما هم اکنون باظرفیت  سازى صورت گرفته، ظرفیت تولید نزدیک۲۰ میلیون تن است.وى ابرازامیدوارى کرد با توجه به سیاستهاى دولت و وزارت صنعت، بتوان از ظرفیتهاى احداث شده به طور کامل در سال آینده استفاده کرد.سمیعى نژاد معتقد است که با توجه به بحران هایى که در بلوک غرب و تولید فولاد از سوى چین پیش آمده است، قیمت فولاد در سال آینده پایین آید.مدیرعامل فولاد مبارکه در پیش بینى بازار مسکن در سال آینده و نقش قیمت فولاد درنوسانات قیمتى مسکن در سال ۹۲ خاطرنشان کرد: فولاد نقش آنچنانى در قیمت تمام شده ساخت مسکن ندارد؛ به این معنا که حداکثر نقش آن در گرانترین اسکله هاى فلزى ساختمانى، تا ۵ درصد قیمت تمام شده ساختمان را تشکیل مى دهد.