گردهمایی اعضاء

جلسه ای باحضوراعضای انجمن شرکتهای کنترل وبازرسی درمورخه  14 / 89/4 درمحل دفترانجمن واقع درمیدان راهنمایی باحضورکلیه اعضابرگزارگردید.
هدف ازاین جلسه تبادل نظرواطلاع رسانی درموردچگونگی تحویل اظهارنامه های مالیاتی سال 1388 بودکه بایک نفرکارشناس رسمی حسابداری، حسابرسی (مصطفی خسروی) باحضوردرجلسه ونحوه چگونگی فرمهای مالیاتی به اعضای انجمن اطلاع رسانی نمود.


 

 

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد بود