عنوان اثر : بررسی روند کارایی شرکت های بیمه دولتی ایرانی در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۰با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها/بیمه/کتابخانه/

عنوان اثر : بررسی روند کارایی شرکت های بیمه دولتی ایرانی در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۰با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
در مورد شرکتهای دولتی بیمه

فرستنده: bitaghsir
زبان:فارسی
گردآورنده: مژده گلستانی

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد بود